Okultyzm


Okultyzm i Bractwo Okultystyczne 

Archanioł Raziel - Wiedza i Mądrość Boża

Archanioł Raziel – Wiedza i Mądrość Boża

Okultyzm od łac. occulo – ukrywać, trzymać w tajemnicy; occultus – schowany, ukryty, tajemny, z grecka ezoteryka – doktryny ezoteryczne, które zakładają istnienie w człowieku i przyrodzie sił tajemnych, nieznanych i bada możliwości ich wykorzystania, oznacza rzecz „tajemną”, „niedostępną”. Okultyzm nazywa się również wiedzą tajemną (scientia occulta). Zjawiska paranormalne badane przez okultystów stanowią przedmiot zainteresowania parapsychologii i psychotroniki. Zjawiska, którymi zajmują się okultyści są znane i w różnej mierze akceptowane w niektórych światowych religiach, np. buddyzmie (tantra), hinduizmie (tantra), islamie (sufizm), judaizmie (kaballah).

Okultyzm to doświadczanie istnienia tajemnych sił w przyrodzie i w człowieku oraz ogół związanych z nimi praktyk, których celem jest wykorzystanie ich dla dobra człowieka lub też wywarcie wpływu na ludzkie zachowania i przebieg zdarzeń w przyrodzie. Badaniami zjawisk okultystycznych zajmuje się parapsychologia. Najczęściej kojarzona tematyka okultystyczna to różdżkarstwo i wahadlarstwo, mediumizm i spirytyzm, astrologia, numerologia, anioły czy wieszczenie przyszłości. Do zainteresowania zjawiskami określanymi mianem okultyzmu w drugiej połowie XIX przyczynił się m.in. filozoficzny pragmatyzm W. Jamesa i intuicjonistyczna „filozofia życia” H. Bergsona, które w konsekwencji dały początek filozoficznemu spirytualizmowi drugiej połowy XIX i XX wieku oraz teozofii.

Jako system wiedzy i praktyki metafizycznej, okultyzm ujmuje świat i człowieka w dwóch triadach: makrokosmosu (świat duchowy, astralny i eteryczno-fizyczny) i mikrokosmosu (duch, dusza i ciało). Jako praktyka, jest systemem metod myślowych, uczuciowych, wolicjonalnych i fizjologicznych, umożliwiających człowiekowi poznanie, rozwinięcie i wykorzystanie zdolności i mocy duszy jak i innych istot, zwykle bóstw czy aniołów. Oznacza to, że narzędziem poznawczym okultyzmu jest przede wszystkim sam podmiot ludzki. Okultyzm zajmuje się tymi samymi istotami i mocami nadnaturalnymi, z którymi mają do czynienia religie, ale przyjmuje wobec nich postawę poznawczą (gnoza), a w praktyce oddziałuje na nie przez ludzką wolę (magia).

„Tajemne boskie moce” badane i stosowane przez okultystów są dziś już (lub jeszcze) niezrozumiałe dla większości ludzi, ale stają się przedmiotem stale rosnącego zainteresowania, a w ruchu wiedzy tajemnej przeżywają swój renesans. Okultyzm dysponuje licznymi systemami ćwiczeń i medytacji, które mają na celu:

1. przekształcenie sfery biologicznej, społecznej i kulturowej życia człowieka, czyli dezintegrację struktury osobowości człowieka, a także przemianę sfery sensu i wartości (przejście od postawy ekstrawertycznej do introwertycznej),

2. reintegrację na nowym i wyższym poziomie rozwoju, połączoną z indywidualną antycypacją przyszłego poziomu kolektywnego, tj. zmianę ontycznego statusu człowieka (unadczłowieczenie) przez aktualizację nadbudowy duchowej, przemianę duszy i ciała, rozszerzenie i pogłębienie możliwości poznawczych, aksjotycznych i kulturotwórczych.

Okultyzm wpłynął również, bezpośrednio lub pośrednio, na powstanie wielu szkół filozoficznych, a także takich nauk, jak np. astronomia (poprzez astrologię) czy chemia (poprzez alchemię). Okultyzm bowiem, podobnie jak nauka, posługiwał się (i posługuje) obserwacją i eksperymentem, tworzy hipotezy i teorie (modele). Wizję świata kreowaną przez okultyzm cechują: spirytualizm, realizm, koncepcja wielopoziomowości bytu, koncepcja hierarchiczności istot, przekonanie o nieskończonych możliwościach rozwoju człowieka i kosmosu (reinkarnacjonizm). Okultyzm jest generalnie zakazany w chrześcijaństwie i judaizmie, ponieważ jest sprzeczny z dążeniami tych religii do demonicznego utrzymywania ludzi w mrokach ciemnoty i słabości oraz w grzeszności. W islamie za praktykowanie magii grozi ścięcie głowy mieczem, co jest obrazą Boga i wszystkich aniołów oraz profanacją dusz, które przejawiają boskie moce.

Wtajemniczenia uczniów okultystycznych przedstawiane są zwykle w formie siedmiu mniejszych wtajemniczeń (inicjacji, olśnień) składających się na jedno większe, pierwsze wtajemniczenie planetarne. Wielkich wtajemniczeń opisywanych jest zwykle pięć i są one symbolizowane gwiazdą pięcioramienną, symbolem boskości ukrytej w ludzkich istotach i czekającej na odsłonięcie i urzeczywistnienie. Wszystko, co się zdarza i mówi się w grupie czy klasie uczniów okultystycznych, powinno zostać tajemnicą. Ten, który spróbuje wynieść poza Szkołę Okultystyczną informację o tym, co zdarza się w niej, musi zostać natychmiast usunięty z grupy czy klasy. Są rzeczy, których nie wolno wynosić poza Szkołę Okultystyczną. Uczniowie muszą umieć dotrzymywać Świętej Tajemnicy! Prawdziwi adepci Nauk Tajemnych nie muszą zmieniać dawnych nazw takich jak okultyzm czy ezoteryka na nowsze takie jak parapsychologia czy psychotronika tylko z tego powodu, że jacyś anormalni i bezrozumni apologeci jakiejś sekty publicznie lżą i znieważają okultyzm, a przy okazji wszelką mistykę, duchowość i samego Boga, Stwórcę-Kreację.

Archanioł Raziel - Patron Wiedzy i Mądrości Bożej

Archanioł Raziel – Patron Wiedzy i Mądrości Bożej

Bractwo Okultystyczne – Święte Bractwo 

Bractwo Okultystyczne jest organizacją ściśle tajną. Na czele Bractwa stoi Mistrz. Mistrz Bractwa posiada moc udzielania „Daru Wiecznego Życia”. Adeptami Bractwa Okultystycznego mogą zostać osoby posiadające wyraziste zdolności paranormalne, magiczne, osoby o wybitnych zdolnościach uzdrowicielskich. Adepci Świętego Bractwa muszą być opanowani i reprezentować bardzo zrównoważony światopogląd, realistycznie podchodzić do własnych zdolności czy wypraktykowanych umiejętności. Każdy okultysta jest w swych możliwościach Magiem, zatem okultystyczne moce są jednocześnie mocami Białej Magii. Bractwo Okultystyczne nawiązuje do nauczania ezoterycznego prowadzonego przez Patriarchę i Proroka Henocha znanego w Grecji jako Hermes Trismegistos, a na Wschodzie Mahatma. Okultyści zwykle prowadzą życie rodzinne, bardzo rzadko żyją w samotności, chyba, że na starość. Nie unikają kontaktów społecznych, acz prowadzą zwykle zdrowy i nieco ascetyczny tryb życia, zajmują się umiejętnościami fakirskimi, które mogą być trudne do powtórzenia przez zwykłych ludzi. Okultyście są ludźmi boskimi, bardzo niezwykłymi, jednak zwykle nie podkreślają swojej duchowej rangi ani niezwykłych umiejętności, gdyż duchowe, boskie moce magiczne jakie przejawiają nie lubią rynkowej gawiedzi ani publicznej debaty. Bracia Okultni są pewną tajemnicą dla zwykłych ludzi, gdyż ukrywają się z tym kim są i co potrafią przed światem, a to chociażby z powodu religianckich mroków ciemności nieznoszących boskich mocy w islamie czy chrześcijaństwie, które jako religie są raczej religiami mroku i demonicznej szarości niźli ostojami światła duchowego. Jednostki o piekielnej, demonicznej mentalności, takie jak księża katoliccy czy pastorzy chrześcijańscy zwykle nie znoszą okultystów ani manifestacji boskiej mocy, po czym poznać wyraziście diabelski pomiot na tej ziemi.

Pierwszy stopień Bractwa Okultystycznego to „Poszukujący Prawdy”, ludzie dobrzy, szczerzy, wrażliwi na Prawdę i gotowi natychmiast zmienić wszelkie fałszywe poglądy na prawdziwe, w tym także w miarę Otwierania Oka Prawdy, stopniowo bardziej zakłamane poglądy zmienić na bardziej prawdziwe, aż dotrą do Prawdy i Źródła Prawdy. Niestety większość ludzi uwikłanych w ideologie chrześcijańskich czy islamskich sekt oraz nurtów zamerykanizowanego New Age nie ma nic wspólnego z Okultyzmem ani Bractwem Okultystycznym. Bractwo Okultystyczne to poziom Prawdy, poziom Widzenia czy Percepcji Prawdy, poziom osób z rzeczywiście aktywnym Trzecim Okiem nazywanym przez okultystów po prostu Okiem Prawdy lub Szóstym Zmysłem, Zmysłem Prawdy. Ludzie żyjący w zakłamaniu, w samozakłamaniu, w tym nawiedzeni i zadufani w sobie jakimiś ideałami (np. miłością, zwawieniem) religianci czy newage’yści zupełnie nie nadają się do boskiej Ścieżki Prawdy.

Członkowie Bractwa Okultystycznego generalnie nie misjonują, nie szukają zwolenników agresywnie czy prozelicko, często nie rozmawiają na tematy okultystyczne z każdym chętnym, póki nie upewnią się, że osoba poszukująca jest szczera i wytrwała w swych dążeniach i aspiracjach. Osoba odpowiednia na adepta Bractwa Okultystycznego musi być nie tylko wrażliwa na Prawdę materialną oraz metafizyczną, ale także musi mieć cechy Wojownika, musi umieć dochowywać tajemnic i nie paplać z byle kim, musi być życiowo poukładana i stabilna. Bractwo Okultystyczne i jego lokalne grupy nie zajmuje się zatem szukaniem zwolenników wśród ludzi słabych psychicznie, mizernych duchowo, opanowanych przez nałogi czy żądze seksualne, nie szukają adeptów w środowiskach patologicznych. Świadomość okultysty jest magiczna i hermetyczna, chociaż nie jest to odludek ani ktoś ślepo zapatrzony w mistyczne ideały.

Arkanum czy ezoteryka to dokładnie synonimy okultyzmu, bo zawsze chodzi o wiedzę ukrytą, sekretną, tajemną oraz praktykę mocy duchowej czyli białej magii. Okultyzm jest ścieżką ludzi, którzy wyrastają ponad materialną świadomość i mają dobre materialne, naukowe podstawy do pojmowania tego, co niewidzialne i niemierzalne w sensie nauk fizycznych, materialnych i technicznych. Adepci okultyzmu muszą być z natury zrównoważeni psychicznie, wewnętrznie wyciszeni, spokojni duchem, rozumni, zdolni do głębokich rozmyślań oraz tworzenia tego, co jest zgodne zarówno z naturalnym jak i boskim porządkiem rzeczy. Okultyzm to nauki hermetyczne, z których takie podstawy jak numerologia, gematria czy astrologia starożytna trzeba mieć dobrze opanowane. Kandydat do Szkoły Okultystycznej musi dobrze znać się na geometrii i rozwiązywaniu jej problemów, musi ćwiczyć umysł w sztuczkach matematycznych, tak, aby być biegłym w liczeniu, także w analizie i wnioskowaniu. Tajemna Wiedza (sanskryckie: Gupta Vidya) jest wiedzą boską, a jej praktykowanie z czasem czyni człowieka półbogiem, bóstwem w ludzkim ciele. Profani nie powinni mieć dostępu do bóstwa, zatem mistrzowie okultyzmu ukrywają się pośród ludzi za zasłoną codziennej zwyczajności i przeciętności, bywa, że szerzej znani i docenieni zostają dopiero po śmierci, kiedy ludzka profanacja nie zagraża już ich boskim inkarnacjom. Tylko bardzo nieliczni występują i działają w sposób jawny szerzej, a jeśli tak to zwykle tylko na wybranych nielicznych polach swoich możliwości.

Z okultyzmem wiąże się zwykle takie aspekty wiedzy tajemnej jak alchemia, astrologia, analiza snów, bioenergoterapia, numerologia, gematria, dywinacja, przepowiadanie, zdolności i doświadczenia nadzmysłowe, zjawiska paranormalne, jasnowidzenie, podróże eteryczne i astralne, białą magię naturalną oraz antyczną, teurgię, aniołów i bogów oraz praktyki inwokacyjne do takich wyższych i światłych bóstw, teozofię jako naukę o Bogu, wiedzę o niebiosach, piekłach i ziemiach w łańcuchu ewolucji, zasady ewolucji i doskonalenia dusz. Okultyzmem zajmowało się wiele światłych dusz, w tym wielu uczonych i wynalazców, jak chociażby Pitagoras, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Isaac Newton i Gottfried Leibniz. Okultyzm to mistycyzm racjonalny, gdyż do praktykowania wiedzy tajemnej, hermetycznej bardzo potrzebny jest Rozum i to Rozum wielkiego formatu, a nie mały rozumek czy kurzy móżdżek nawiedzenia lub fanatyzmu. Bractwo Okultystyczne nie jest dla każdego, a jego członkowie sami dobierają sobie tych, których uznają za odpowiednio zdolnych i rozwiniętych duchowo, aby godni byli dołączenia do tej elitarnej i tajemnej formacji duchowej.

Osoby odpowiednie można poznać poprzez przekonania i zdolności jakie przejawiają, a z tych jedną z podstaw jest wrażliwość na Prawdę skutkująca natychmiastowym porzucaniem błędnych przekonań na rzecz poglądów prawdziwych, bardziej oddających Rzeczywistość. Istnieje także wiele poglądów i problemów, po których poznać czy osoba jest duchowo wtajemniczona czy też nie przekroczyła jeszcze progu ścieżki wiodącej ku Światłości. Problem z istnieniem czy nie istnieniem Boga, problem z tym, czy Bóg jest bytem osobowym czy nieosobowym, problem istnienia cierpienia i roli Boga w cierpieniu – to wszystko są kwestie pokazujące, że osoba jest jeszcze przed Bramą tajemnej ścieżki okultyzmu wiodącej do Prawdy i raczej może nie nadawać się na adepta Okultystycznego Braterstwa Duchowego. W podobnej relacji są osoby uwikłane w rozmaite fanatyczne systemy wierzeń, zarówno religijnych jak ateistycznych, osoby trzymające się ślepo jednej książki często mylonej z Prawdą. Ciemnota po prostu nie nadaje się do tego, aby przykładnie świecić Wiedzą, Świętą Wiedzą Tajemną. Trudno ślepemu na Trzecie Oko podziwiać piękne widoki subtelnych światów. Awersje do wschodniej duchowości, szczególnie do systemów medytacyjnych tantrycznej Śri Widya (Świętej Wiedzy) także są wskazówką wykluczającą, a to z tego względu, że wschodnia duchowość jest bardziej nawet magiczna i ezoteryczna niźli odmiany okultyzmu spotykane jako zachodnie czy semickie (kaballah).

Jeśli okultyzm stoi w sprzeczności z jakąś wiarą to jest to zła wiara, jeśli okultyzm stoi w sprzeczności z jakąś religią, to jest to zła religia. Wszystko co jest w opozycji czy awersji do okultyzmu przynależy do dziedziny zła, a przynajmniej do dziedziny ciemnoty umysłowej. I nie tylko Hermes (Ermes) Trismegistos (Henoch/Thot), Pitagoras, Zarathusztra, Heraklit czy Apoloniusz z Tiany tak nauczali, ale także najważniejsi z Mędrców – Mistrzów Tajemnej Wiedzy Wschodu. Mistrzowie Bractwa Okultystycznego stanowią nieliczną grupę Mędrców, Mistrzów Mądrości, o których można powiedzieć, że są zbawieni za życia i napełnieni cudowną Mocą Bożą, stanowiąc Boską Białą Lożę, Wielkie Białe Braterstwo, prawdziwy Zakon Illuminati! Ludzkim istotom wstępującym na ścieżkę ku Światłości Bożej wstąpienie do Illuminati jest najwyższym zaszczytem jaki może za życia na Ziemi dostąpić żyjąca w człowieczym ciele dusza. Na Wschodzie Białe Bractwo, Zakon Illuminati, zwykle nazywano Bractwem Śambhalah, Szambalą. Mistrzowie Mądrości skupiają Najwyższą Wiedzę i Najwyższą Mądrość, a w Złotym Wieku Ludzkości sprawują rządy Timokratyczne, władztwo światłych Królów Niebiańskich. W ciemnych wiekach ludzkości Mistrzowie Mądrości, Strażnicy Świętej Wiedzy Tajemnej pozostają w ukryciu, a ludziom jest bardzo trudno ich spotkać, z jeszcze trudniej rozpoznać. Wszyscy, którzy zajmują się zwalczaniem okultyzmu, ezoteryki, białej magii, illuminati czy szambali, idą niestety ścieżką samozatracenia i wiecznego potępienia oraz samozagłady. Tacy wybrali zło i należą do mrocznej dziedziny piekielnego zła, które prędzej czy później ulegnie zniszczeniu, straceniu na zawsze. Takie są boskie prawa odpłaty i nic ich nie może zmienić, jeśli suma złych uczynków przeciwko temu co okultne przekroczy pewien poziom swego natężenia. Wszelka biała magia, wszelka wiedza okultystyczna od Boga pochodzi i jej zwalczanie w jakikolwiek sposób jest zbrodnią przeciwko Bogu i jego aniołom.

Okultyzm jest Wiedzą Boga i jego aniołów (bóstw niebiańskich) stąd tylko praktykowanie okultyzmu jest de facto przestrzeganiem pierwszego przykazania o jakim czasem mowa w duchowości nurtów judejskich i chrześcijańskich. Warto o tym pamiętać, by jacyś pomieszani umysłowo fanatycy religianccy o ciasnych umysłach i kurzych móżdżkach nie wprowadzili nas w błąd co do natury okultyzmu dzięki praktyce którego można także zapanować nad siłami zła, usuwać demony i złe duchy, a ustanawiać władztwo Boga, aniołów i dobrych światłych istot o niebiańskim charakterze. Nikt lepiej nie przestrzega Pierwszego Przykazania niż osoba, która emanuje Boską Moc i czyni Dobro Magiczną Mocą Bożą podtrzymując na tej ziemi harmonię sfer oraz strzegąc ładu i porządku natury. Magowie (Maga, Magha) są pośród okultystów tymi, którzy chronią w imieniu Boga i Niebios świat przed zagładą i każdorazowo gwarantują przywracanie naruszonego ładu do stanu pierwotnego porządku. Okultyzm jest najwyższym Dobrem podarowanym ludzkości przez Boga.

Tajne Bractwo, Duchowe Braterstwo istnieje i znane jest od tysiącleci, ale nie każdy chętny może się do Zakonu Okultystów przyłączyć. Szkoła Ezoteryczna posiada pewne wymagania co do kandydatów, a wymagania owe trzeba skrupulatnie spełnić. Jeśli kandydat nie przejawia cech wskazujących, że jest godny przystąpienia do Zakonu Magów (Siddhów), jakże mógłby zostać wprowadzony w jego szeregi? Prawdą jest, że nauki ezoteryczne, tajemne wieści wszystkich wielkich religii światowych tworzą jeden zbiór wiedzy okultystycznej, jednakże ich terminologia i pewne szczegóły różnią się, zatem nie mieszamy wszystkiego w jednym worku, a rozważamy w kontekście tradycji, kultury i świadomości ludzi danej epoki. Bractwo Okultystyczne znane także jako Bractwo Illuminati istniało, istnieje i będzie istnieć, gdyż w każdym stuleciu do każdego Narodu (Języka) przychodzi Mistrz, który kształci licznych uczniów, aby mogli osiągnąć Oświecenie i stać się Illuminati (Enlightenment). Oświecenie zawsze jest najwyższym Dobrem jakiego doświadcza ludzka istota, a sami Oświeceni są Najwyższą Awangardą rodzaju ludzkiego, chociaż zwykle nie pokazują tego kim są, jako, że tworzą Tajne Święte Bractwo. Przypisywanie Illuminatim, Oświeconym złych czy szkodliwych intencji zawsze jest niestosowne i szkaradne, jest zbrodnią demonów, zbrodnią demonicznych mroków inkwizycji, faszyzmu i nazizmu przeciwko Boskiemu Światłu i samemu Bogu. Kiedy widzimy czy słyszymy kogoś, kto zwalcza Okultyzm, nie jest to tylko ujadanie nawiedzonego jakimś fanatyzmem kundelka lecz jest to wstrętny głos niewidzialnego światowego Zła, głos antyduchowej i antyludzkiej bezbożności, głos diabolicznych sił Ciemności i Mroku, które nie mogą ścierpieć tego, że Dobre Anioły Boga w Imieniu Boga nauczają ludzkość sekretnej duchowej wiedzy i pomagają osiągnąć poziom magicznej boskiej Mocy Ducha.

Okultysta nie może mieć uprzedzeń do ludzkich ras ani narodów, a Oświecona Dusza, będąc w swojej istocie Jaźnią Wyższą, Boską, posiadając wgląd w ewolucje ludzkości, rozumie, że może czasem dostać od Boga zadania do wypełnienia wśród ludu innego niż własny, zatem kultywowanie uprzedzeń z powodu rasy, narodowości czy też płci jest zupełnie nie na miejscu w Oświeconej Świadomości. Okultysta rozumie także różnice płci wynikłe z natury organizmu i zgodnie z porządkiem przyrody wspiera naturalne biologiczne funkcje płci, zgodnie z jej naturą, takie jak rodzenie dzieci przez kobiety, płodzenie przez mężczyzn, karmienie piersią przez kobietę. Okultyści nie popierają patologii, dewiacji ani wynaturzeń, stąd z kręgów okultystycznych nie ma akceptacji dla pederastii, homoseksualizmu, lesbijstwa, zoofilii, pedofilii, efebofilii, prostytucji czy transwestytyzmu. Podstawą magii naturalnej jest przestrzeganie i wspieranie naturalnego ładu i porządku w przyrodzie oraz posługiwanie się siłami przyrody w tym polarnymi energiami płci męskiej i żeńskiej. Okultyzm to nauka harmonii międzyludzkiej, nauka harmonii w przyrodzie, harmonii człowieka z Ziemią pojmowaną duchowo jako Boginią Matką. Okultysta zatem wspiera to, co służy ochronie Przyrody i matki Ziemi, wspiera postęp, ale taki, którzy nie burzy ładu i porządku oraz harmonii w Przyrodzie, wspiera technologie, które nie niszczą Matki Ziemi. Okultyzm jest zasadniczo tym samym w swych ideałach harmonii z ładem przyrody, co taoizm, szamanizm, bon czy tantra. Wielkich, Oświeconych Okultystów znajdziemy czasem wśród reformatorów, obrońców przyrody, znajdziemy wśród tych, którzy budują i umacniają pokój między narodami bez użycia siły militarnej, wśród przeciwników wojny i głosicieli pokoju oraz rozbrojenia. Okultysta jest tam, gdzie potrzeba zmniejszyć cierpienie, a wzmóc oświatę, trzeźwość, postęp oraz harmonię. Można powiedzieć, że w ten sposób Okultyści, Illuminati, wypełniają Wolę Niebios, Wolę Boską jakiej są dobrymi przewodnikami i orędownikami.

Okultysta usilnie dąży do Prawdy, zatem znajdziesz okultystów tam, gdzie Prawda jest ujawniana, nawet z narażeniem życia, bo Prawda jest dla okultnych magów wartością większą nawet niż własne Życie. Okultyści często mocno alarmują zdrowszą na umyśle część społeczeństwa, a nawet walczą ze złem, kiedy odkryją jakąś szkodliwą działalność, toksyczne substancje czy inne niszczycielskie zapędy możnowładców i biznesmenów, którzy w imię szybkich zysków nie liczą się ze zdrowiem i życiem ludzi. Okultysta potrafi wystąpić przeciwko panującej religii politycznej jeśli jest upadła, zepsuta, zdegenerowana i prowadzi do upadku duchowego czy oczywistych wynaturzeń i dewiacji. Okultysta potrafi wystąpić przeciw możnowładcom czy politykom, którzy stosują nadmierny ucisk i wyzysk na swoich poddanych. Okultyści zawsze są motorem pozytywnych i postępowych przemian, tak lokalnie w swoim otoczeniu jak i globalnie czyli w skali całego świata. Okultyści stali i stoją w pierwszych szeregach walki z nadmiernymi haraczami na rzecz możnowładców, które współcześnie nazywane są podatkami, będąc przeciwni nadmiernemu fiskalizmowi i społecznej niesprawiedliwości.

Grupom powstałym wokół adeptów czy mistrzów okultystycznych zwykle jest bardzo trudno działać jawnie i tworzyć organizacje czy ruchy służące pozytywnym przemianom na Ziemi. Jest tak dlatego, że władza, nawet jak nazywa siebie postępową czy lewicową, zwykle jest konserwatywna i stagnacyjna z uwagi na to, że pragnie utrzymać swoje status quo, a nie zmienić się na lepsze czy oddać swoje stołki i płace w lepsze ręce. Stąd w historii, grupy powstałe spontaniczne wokół adeptów okultystycznego bractwa miały zwykle charakter towarzyski i sekretny, a spotykały się prywatnie w swoich mieszkaniach, pod szyldem towarzyskiej znajomości. Władze państw zwykle prawdziwie okultnym organizacjom odmawiają rejestracji osoby prawnej, a bywa, że ostro prześladują, chociażby z tego względu, że nie jest łatwo inwigilować takie grupy, które z założenia nie przyjmują każdego chętnego, w tym agentów służb szpiegowskich, do swojego grona. Kiedy jakaś grupa składa wnioski o rejestrację prawną, zaraz pojawia się kilka chętnych szpicli, żeby się do tej grupy przyłączyć, żeby w niej działać i ją rozkładać albo żeby „zobaczyć czym się zajmujecie”. Jeśli nigdzie swojej grupy okultysta nie ogłasza, a takie osoby pojawiają się w czasie usiłowań o rejestrację osoby prawnej stowarzyszenia, fundacji czy związku wyznaniowego, to jasnym jest, że owi ‚nowicjusze‚ to szpicle państwowej czy kościelnej bezpieki, którzy zwykle chcą nie tylko inwigilować, ale często przejąć i rozbić ruch skupiony wokół jakiegoś okultystycznego adepta. Dobrze wyszkoleni uczniowie nie pozwolą na to i takich natrętów udających szczere zainteresowanie precz pogonią, co nie oznacza, że bezpieka nie będzie próbowała więcej wstawić jakiegoś agenta.

Łatwiej jest uczniom okultystycznego nauczyciela zakładać celowe stowarzyszenia czy fundacje, które zajmują się peryferyjnymi działalnościami, zwykle pomocowymi, niźli zarejestrować autentycznie okultystyczną grupę czy ruch w jakimkolwiek kraju. Siły ciemności trzymające polityczną władzę dobrze wiedzą komu utrudniać światłą i boską działalność na tej Ziemi, a przecież władza tego świata leży w rękach książąt ciemności (demonów), zatem trudno się od nich spodziewać uprzejmości i pomocy w działalności siłom światłości i przedstawicielom Boga Żywego. Nie należy się zatem dziwić, jeśli spotykamy się z tym, że grupa okultystyczna spotyka się z odmową rejestracji osoby prawnej w urzędach lub jest przez ciemne siły polityczno-religijne piętnowana, a nawet ordynarnie tępiona. Grupy skupione wokół adeptów czy jeszcze bardziej mistrzów okultystycznego braterstwa, wokół oświeconych dusz, są Ośrodkami Światłości na tym świecie i często czymś na wzór światłych oddziałów partyzanckich na lokalnym froncie duchowej walki demonicznych sił ciemności przeciwko boskim siłom światłości. Warto pamiętać, że okultysta nie jest ani ateistą, ani fanatykiem religijnym, ani obłudnym hipokrytą, ani rasistą, ani antysemitą, zatem nie było i nie ma zakonów okultystycznych ani samych okultystów w szeregach inkwizytorów czy nazistowskich hitlerowców, rasistów, antysemitów, ani wśród stalinowców czy polpotystów. Jedyny powód dla jakiego władze hitlerowskie czy stalinowskie interesowały się okultystami, to inwigilowanie takich grup i ich zniszczenie jako ostoi sił światłości, która mogłaby zagrażać interesom faszystowskiego, nazistowskiego czy stalinowskiego państwa i jego aparatu przemocy. Religijna propaganda upadającej w swym zepsuciu moralnym religii politycznej w tych krajach, gdzie rządzili hitlerowcy czy stalinowcy, aby siebie samą oczyścić, upowszechniała mity, o rzekomych okultystach, którzy mieli doprowadzić złą demoniczną władzę do ostatecznego upadku i licznych nadużyć czy zbrodni. Okultyści są jedynie ofiarami tych reżimów i ich mocodawców czy przywódców politycznych oraz ofiarami zepsutych, przejętych przez demony systemów religijnych.

Wtajemniczenia Okultystyczne 

Pięć Wielkich Wtajemniczeń w tym Siedem Mniejszych składających się na Pierwsze Wielkie Wtajemniczenie, to generalnie najczęściej wspominany system inicjacyjny Zakonu Okultystów. Mamy zatem zasadniczo Jedenaście Stopni Świątyni Prawdy, Świątyni Mądrości, Świątyni Złotego Blasku – jak mistycznie opisuje się hierarchiczną drabinę Stopni Wtajemniczenia opartych na rozpoznawaniu progów rozwoju Świadomości czy Natężenia Blasku Duszy, Wyższej Jaźni, Atmana. W złotym okresie starożytności wszelka wiedza tajemna, alchemia, gnoza, uzdrowicielstwo, astrologia czy numerologia (gematria) były tożsame z pozycją maga i kapłana słońca, z najwyższą pozycją w społeczeństwie, a magiczny szaman, w swej istocie światły adept okultyzmu był duchowym przywódcą i autorytetem w każdej ludzkiej społeczności. Niestety ciemne wieki ludzkości w tym okres ciężkich mroków chrześcijaństwa wypaczyły obraz okultystów i rozpoczęły demoniczne represjonowanie osób zajmujących się duchową pracą na rzecz sił światłości, w służbie Bogu i Prawdzie. Wiele kultur starożytnych, od Hawajów, przez Polinezję, Japonię, Indie i Tybet oraz Afrykę utrzymuje, że wiedza magiczna przywędrowała na Ziemię razem z Ludźmi-Bogami z odległych od Ziemi Plejad. Okultyzm, w tym wszelka magia i ezoteryka jest wedle dawnych legend darem Światłych i Dobrych Mistrzów Mądrości z Plejad przybyłych na Ziemię do ludzi z misją wspomożenia rozwoju ludzkości w kierunku wewnętrznym, duchowym i boskim. Mamy tutaj na myśli realne przybycie istot żyjących o wielkiej wiedzy i mądrości z Plejad, a nie jakieś channelingi, wymysły czy rojenia po zacofaniu narkotykami. Trzeba pamiętać, że wszelkie publikacje próbujące powiązać czy utożsamić Okultyzm, iluminackie siły światłości i prawdy z satanizmem, lucyferyzmem, złem, demonami, hitleryzmem czy stalinizmem są bardzo kiepskim produktem demonicznych sił ciemności, zepsucia moralnego oraz mrocznej propagandy nazistowskiej czy kościelnej, która chce swoje winy przerzucić na niewinnych, którzy słusznie walczą ze złem, walczą z owymi siłami ciemności tego świata.

Upadłe i zepsute oraz oszukańcze religie tego świata bardzo ostro zwalczają Okultyzm, Ezoterykę, Wiedzę Tajemną, a głównym powodem jest zepsucie religii, gdyż Bractwo Okultystyczne oparte jest na Prawdzie, a jego adepci ujawniają i usuwają Zło z tego świata. Okultyści zawsze będą tymi, którzy z potężną mocą słowa mówionego obnażą i napiętnują wszelkie zepsucie religianckiego kleru, jego zboczenia i ciężkie grzechy. Religia, jeśli jest sama w sobie zepsuta i wypaczona, wtedy należąc do sił ciemności atakuje i niszczy wszelki okultyzm, ezoteryzm, mistykę i duchowość. Prawda jest dla okultystów świętością, a wielu uczniów i adeptów Szkoły Okultystycznej dla Prawdy poświęciło swoje życie w ofierze.

Śambhalah

Śambhalah – Kraina Niebiańskich Bóstw Światłości

Tajemna Szambala 

W tybetańskich księgach i legendach dalekiego Wschodu istnieje starożytna i szeroko rozpowszechniona wiedza o istnieniu Tajnego Królestwa Mądrych Ludzi żyjących w odosobnieniu w niedostępnych partiach gór Azji. Orientaliści zwą to tajemnicze miejsce Chang Shambhala (Śambhalah) lub Północną Szambalą. Tybetańscy mnisi i himalajscy mistrzowie jogi twierdzą niezłomnie, że istnieje piękna sekretna dolina otoczona kręgiem ośnieżonych gór ciągnących się gdzieś pomiędzy północnym czy wschodnim Tybetem aż po Mongolię, która jest niedostępna dla wędrowców nie posiadających doświadczonego lub mistycznego przewodnika. Podania głoszą, że ta ukryta kraina światłości jest dostępna jedynie dla wtajemniczonych lub oddanych duchowemu odrodzeniu ludzkości osób. W jej centrum wznosi się słynna wieża z jadeitu. Stoi ona w starożytnym mieście, które, jak utrzymują mnisi, jest ogrzewane ciepłą wodą wypływającą z podziemnych strumieni, zaś wytwarzana para unosi się do atmosfery i tworzy naturalną inwersję temperatury. Doliny tej nie widać z powietrza, ponieważ zjawisko inwersji temperatury tworzy grubą, jasną, mglistą osłonę, która zasłania leżący pod nią krajobraz. Członkowie różnych ekspedycji badawczych oraz duchowych pielgrzymek podróżujących po Himalajach utrzymują, że obozowali przy gorących źródłach termalnych otoczonych rosnącą wokół nich bogatą roślinnością, poza którą rozciągało się pokryte skałami i lodem pustkowie. W realność miejsca zamieszkiwanego przez doskonałych mężczyzn i kobiety nazywane Kalapami (czasami Katapami) z Szambali, którzy żyją w nieustającej obecności energii z innych światów, wierzą nie tylko Tybetańczycy, ale również Rosjanie, Chińczycy i ludy Indii. Królestwo Szambali leży w przepięknej dolinie osłoniętej z każdej strony potężnymi śnieżnymi pasmami i że jego świetliści mieszkańcy w razie potrzeby chronią się w ogromnych podziemnych katakumbach. Bhagawata Purana i sanskrycka encyklopedia Vachaspattya lokalizują Szambalę na północy Himalajów u stóp góry Meru, gdzie zdaniem wielu spotykają się śmiertelni z wiecznymi.

Ludy Azji wiedziały przez tysiąclecia, że to zakazane zwykłym śmiertelnikom miejsce jest dobrze strzeżone i dostępne jedynie ludziom o czystym sercu, ludziom oświeconym, illuminatim, okultystom. Tybetańska legenda głosi, że to sekretne miejsce zasiedlają „cisi strażnicy” będący kiedyś zwykłymi kobietami i mężczyznami, którzy otrzymali „paszport” do Szambali w nagrodę za swój duchowy rozwój. Śambhalah jest rajską doliną, miejscem, gdzie przebywają oświecone istoty ochraniające planetę przed siłami zła, ciemności i mroku. Śambhala ma być także miejscem, gdzie przebywają dawni himalajscy dewowie (bogowie i boginie), którzy przybyli na ziemię aby wspierać rozwój świadomości ludzkich istot i strzec ludzi przed zagrażającymi planecie siłami zła z kosmosu. Bractwu Szambali przewodzi niewielka elita wybitnych istot przedstawianych jako mahatmowie, co w sanskrycie oznacza „wielcy duchem”. Są to nadludzkie istoty o nadnaturalnej mocy, które zakończyły swój rozwój na tej planecie, ale pozostają z ludzkością, aby wspomagać jej rozwój duchowy. Czas życia ciał mahatmów z punktu widzenia zwykłych ludzi jest prawie nieskończony, ponieważ koło odrodzeń zatrzymało się dla nich. Innymi słowy, są to Istoty Nieśmiertelne, Dewy, i z tego, co nam wiadomo o tej plejadzie oświeconych ludzi, koncepcja reinkarnacji duszy w nowych ciałach stanowi zasadniczą część ich filozofii. Tybetańskie manuskrypty podają, że „dynastia mądrych władców niebiańskiego pochodzenia rządzi królestwem Szambali (Śambhala) od niepamiętnych czasów, zachowując bezcenną spuściznę Kalaczakry (Kalaćakra), mistycznej wiedzy ezoterycznej wschodu”. Kalaćakra, Krąg Czasu, to wiedza dużo starsza niż hinduizm czy buddyzm i raczej należy do tradycji wedyjskiej Indii i Himalajów pochodząc z czasów panowania Rudra Dewa w Azji.

Tybetańczycy i inne azjatyckie ludy wierzą od niepamiętnych czasów, że wśród nich żyją mędrcy, którzy wyzwolili się od śmierci i zgodnie ze swoim życzeniem wędrują po Ziemi i Wszechświecie w fizycznych ciałach. Starożytni nazywali ich „świętymi nieśmiertelnymi” i utrzymywali, że opracowali oni serię alchemicznych „eliksirów nieśmiertelności”, w tym sproszkowany jadeit zmieszany cynobrem, który pili w celu przygotowania swoich ciał do stanu hsien czy amrytat – materialnej nieśmiertelności w eterycznym ciele, w powłoce linga śarira, w ciele pranicznym. Pewne kłopoty z umiejscowieniem i odnalezieniem Szambali biorą się także stąd, że oprócz głównej siedziby, Śambhala ma także kilka małych osad jako filii osadzonych w różnych częściach świata, w tym w samych Himalajach, w Tybecie oraz Ałtaju. Ukrycie i zamaskowanie doliny w rozległych górach nie jest technologicznym problemem dla siddhów dobrze wyposażonych w nadnaturalne moce boskiego pochodzenia. Z uwagi na to, że dawne podania wspominają o Trzech Klejnotach Ćintamani, które są ukryte i strzeżone w trzech miejscach na Ziemi, mamy jasność, że przynajmniej w trzech miejscach mogą być himalajskie doliny skrywające świat dewów i mistrzów światłości zwany Śambhallah. Jeden z nich znajduje się na jadeitowej wieży w Północnej Szambali. Tybetańskie podania Himalajskich Mistrzów Mądrości głoszą, że w Szambali słychać muzykę wydobywającą się z niewidzialnych instrumentów i że z Fontanny Wiecznego Życia napić się można eliksiru młodości. Na zewnętrznych ścianach Jadeitowej Wieży wyrzeźbione są postacie tańczących bogiń, zaś kompleks pałacowy króla Rudraćakrina ma okna z ramami z lapis lazuli i dach pokryty złotem Jambu. Okultystczna teza o istnieniu egzotycznej, ukrytej społeczności doskonałych istot kierujących ewolucją rodzaju ludzkiego i chroniących ludzkość przed nadmiernymi atakami zła nie jest  czczą spekulacją i objawi swoją realność, gdy Władca Szambali przystąpi do niszczenia „Hord Ciemności”, zwiastując w ten sposób zapowiedziany „Wiek Szambali”.

Okultystyczne Białe Braterstwo

Okultystyczne Wielkie Białe Braterstwo

Niektórzy Okultystyczni Mistrzowie 

Djhwal Khul Khan 

Djhwal Khul – pisany błędnie jako “Djwhal Khul”, lub “Djwal Kul”, “Mistrz DK”, lub po prostu “DK”, czytany jako Dżułal Kul lub Dźiłal Chul – jest uważany jest przez okultystów, ezoteryków oraz teozofów i innych mistyków za tybetańskiego mistrza w tradycji starożytnej ezoterycznej duchowości znanej jako Odwieczna Tradycja Mądrości czy Wiedza Tajemna (Gupta Vidya). Teksty opisują go jako mistrza “Duchowej Hierarchii” lub “Białego Baterstwa”, Mahatmana. Djhwal Khul Khan pracuje nad postępem duchowej ewolucji naszej planety między innymi poprzez nauki oferowane w spisanych 24 książkach Alice A. Bailey okultystycznych czy ezoterycznych i gnostycznych nauk opublikowanych w latach 1919-1949. Mistrz Tybetańczyk, Djwhal Khul – tybetański Mistrz śiwaickiej i tantrycznej Laja Jogi z Himalajów, pochodzący z Doliny Khulu w Himalajach. Znany z nauczenia okultystycznej, jogicznej Medytacji Trójkątów oraz Medytacji Transmisyjnej. Mistrz Wielkiego Piątego Stopnia Wtajemniczenia zwanego także Wtajemniczeniem Syriuszowym, Mistrzem Magii Syriuszowej. Jeden z głównych Mistrzów Strażników Boskiego Ładu i Porządku na Ziemi, inaczej Mistrz Niebiańskiej Drogi, Mistrz Tao. Imię „Djhwala” pochodzi z Sanskrytu i znaczy: Płomienny, Ognisty, Żarliwy. Łącznie „Djhwal Khul” oznacza „Płomień Doliny Khulu”, w sensie duchowym, główne Źródło Światła i Boski Płomień żyjący od tysiącleci w Dolinie Khulu w Himalajach. Praktyki z takim Mistrzem Duchowym rozpoczyna się zwykle od ćwiczeń z wizualizacją Płomienia Ognia oraz Ogniowych Rytuałów Wedyjskich. Jeśli uczeń nie jest odpowiednio mocno płomienny, ognisty, żarliwy, ogniem wewnętrznym oczyszczony, nie zostanie ani przyciągnięty do takiego Mistrza ani zauważony, a kandydaci na Uczniów, Ćela takiego Mistrza przechodzą bardzo zaawansowane próby ogniowej magii. Mistrz Djhwal Khul należy do Mistrzów Błękitnego Lotosu, stąd praktykując medytacje przebywa nieustannie w typowej dla Oświeconych Mistrzów pozycji Pełnego Lotosu i w takiej pozycji pojawia się wybranym Adeptom Okultyzmu. Djhwal Khul Khan jest syriuszowym mistrzem boskiego promienia Światła Prawdy i Mądrości.

Mistrz Djhwal Khul jest wielkim okultystycznym uczonym, wielkim mistrzem mądrości, a o energetycznych promieniach ewolucji, cyklach rozwoju cywilizacji czy hierarchiach duchowych w historii ludzkości i planety posiada wiedzę znacznie obszerniejszą niźli to, co spisano we wszystkich okultstycznych pismach w przeciągu dziejów. Mistrz Djhwal Khul wspiera pracę tych, którzy uzdrawiają z pomocą duchowej energii, wspiera tych, którzy poszukują Prawdy, także w naukowych laboratoriach. Mistrz Djhwal Khul wspomaga tych, którzy stanowczo dążą do uleczenia i uzdrowienia świata oraz zaprowadzenia harmonii pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Mistrz Djhwal Khul Khan wspiera także autentyczną filantropię, altruistyczną, bezinteresowną Służbę Duchową, Sewę, co oznacza, że zarówno Karma Joga jak i Dźńana Joga są podstawowymi filarami praktyki duchowej pod auspicjami tego Mistrza Światła, Miłości i Mocy. Z inspiracji płynącej wraz ze świetlistymi promieniami Złotego Blasku Mistrza Djhwal Khul od końca XIX wieku wiele szkół ezoterycznego uzdrawiania, leczniczej białej magii, w tym bioterapii, magnetyzmu czy leczenia duchowego zostało reaktywowanych zarówno w Indii, jak i w Europie, Ameryce, Afryce czy w Japonii i na wyspach Pacyfiku. Cechami charakterystycznymi takich poważnych szkół czy systemów duchowego uzdrawiania jest zwykle przynajmniej siedmiostopniowy układ programu nauczania, siedem lub więcej różnych metod uzdrawiania oraz przynajmniej siedmioletni czasokres edukowania uczniów i czeladników, a także elementy systemu inicjacji. Wedle teozofów Mistrza Djhwal Khul jest jednym z najmłodszych Mistrzów Loży Syriusza w Szambali (Śambhalah), a swojego wtajemniczenia dopełnił około roku 1875, co było wielkim wydarzeniem tamtych czasów zarówno wśród uduchowionych ludzi jak i wśród aniołów Boga. Czas piątego wielkiego wtajemniczenia okultystycznego jest dla duszy Mistrza początkiem okresu służby duchowej dla ludzkości trwającej przez cykl przynajmniej 5 tysięcy lat zwany na Wschodzie Śila-Kaala. Awatara Mądrości, Djhwal Khul pojawia się w XIX wiecznej Indii, u schyłku pierwszej Śila-Kala czyli pierwszego Pięciotysiąclecia Epoki Bogini, Kaalii Jugi, a tym samym u początku drugiego Pięciotysiąclecia, podobnie jak czasowa manifestacja innego z wielkich kosmicznych mistrzów i regentów Wschodu, Mahavatara Kriya Babaji (Babadżi). Uczniowie rzeczywiście inspirowani przez Mistrza Djhwal Khul Khan wielce się udzielają praktycznie na polu uzdrawiania oraz przekazywania bardzo głębokiej wiedzy ezoterycznej, a do tego zajmują się pracą charytatywnego filantropa często dając przykład bezinteresownej służby dla ludzi chorych, cierpiących czy pokrzywdzonych.

Kuthumi Lal Singh 

Kuthumi, Kuthumin, Koot Hoomi, Kuthumi Lal Singh, kuThumi – często oznaczany inicjałami KH lub K.H. – to Mistrz wedysjki który rezyduje w Złotej Świątyni (Shigatse) w Himalajach. Mistrz Kuthumi jest pochodzenia kaszmirskiego, a urodził się i żył w Indiach, w Kaszmirze. Mistrz Kuthumi to XIX-wieczny kaszmirski bramin wedyjski z Śigatse w Tybecie, zwany też Mistrzem K.H. Jest on także znany jako Mahatman, Wielka Dusza, Wyższa Dusza. Mistrz KuThumi znany jest jako nauczyciel bramińskiej tradycji aryan (arjów), autor księgi prawa dharmicznego. Mistrz Kuthumi Lal Singh jest dostojny i majestatyczny, wysoki i przystojny, ze złotobrązowymi włosami i brodą, a jego błękitne oczy zdają się promieniować miłością, wiedzą i intuicją oraz mądrością wieków – tak opisują wygląd z ostatniej inkarnacji uczniowie Mistrza Kuthumina. W czasie swojej ostatniej inkarnacji studiował na jednym z brytyjskich uniwersytetów i oczywiście, perfekcyjnie włada angielskim. Lektury Mistrza KH są liczne i wiele nowych książek, w różnych językach, trafiało do Jego domu w Himalajach. Mieszka w pobliżu domu Mistrza El Morya i od bardzo długiego czasu współpracuje ściśle z Mistrzem Pierwszego Promienia, Woli i Mocy Bożej, znanym właśnie jako Mistrz Morya. Mistrz Koot Hoomi, znany też jako Mistrz K.H., jest znany jako jeden z głównych Jagadguru – Mistrzów Nauczycieli Świata Ludzi i Aniołów, co oznacza, że naucza ludzkich adeptów prawa dharmy. Interesuje się także niektórymi wielkimi systemami filozoficznymi i do pewnego stopnia wciela je w życie, jeśli są użyteczne dla wzniesienia ludzkiej świadomości. KuThumi wedle zasad tradycji indyjskiej jest świadomą inkarnacją Mądrości Bożej, Awatarą, ucieleśnieniem Przedwiecznej Wiedzy, Pradźńana (Pradżniana).

Jeden z aspektów odpowiedzialności Mistrza KuThumi za rozwój duchowy ludzkości leży w stymulowaniu energiami Prawdy i Mądrości w ludziach i pobudzaniu ludzkich serc i umysłów do realizowania Jedności całego rodzaju ludzkiego. Inspiruje ruchy działające na rzecz pojednania i zjednoczenia narodów w Jedną Ludzką Rodzinę. Pracuje także nad zbliżeniem Wschodu i Zachodu z pozytywnymi stronami ich wielkich religii, tak aby były dla siebie wzajemnie korzystne. Przyjmuje też uczniów z różnych części świata, ale wymogiem jest umiejętność praktykowania medytacji Dżńana Jogi w pozycjach lotosowych. W ostatnich kilku stuleciach Mistrz Kuthumi próbuje przekształcić negatywne wpływy religijnych dogmatów, będące przyczyną tak wielkich antagonizmów między grupami i zgromadzeniami religijnymi na całym świecie. Mistrz Kuthumi to Czohan Drugiego Płomienia, przełożony Zakonu Braci i Sióstr Złotej Szaty oraz eterycznej Świątyni Iluminacji w Kaszmirze, znanej też jako Katedra Przyrody. Mistrz KH utrzymuje ognisko w Świątyni Śigatse (Szigatse, Shigatse), w Tybecie, gdzie gra na swych wielkich organach, szkicując świętym ogniem swego serca harmonię pobliskiego kosmosu. Wraz z tą niebiańską muzyką posyła na planetę uzdrowienie i pokój dusz będących w fazie przejścia, szczególnie w chwili śmierci, prowadząc je do eterycznych „ustroni” Wielkiego Białego Braterstwa Mistrzów Mądrości, gdzie są one szkolone w oczekiwaniu na swe następne życia na ziemi. Inspiruje architektów, poetów i naukowców mistycznymi wspomnieniami harmonii ich własnej duszy o niebiańskiej świętej geometrii i rytmie gwiazd. Kauthuma to szkoła duchowości dharmicznej prowadzona przez linię sukcesji Kuthumin czyli bramińską Paraśarya, Pravara Brahma. Kauthumi to syn wedyjskiego, mitycznego bramina Hiranyanabha, którego imię oznacza ‚Tego, który ma złoty pępek” lub „Jest przepasany Złotym Pasem”, co jest synonimem Hiranyagarbha. Pokazuje to na znamienity ród mędrów, ryszich z linii Złotej Świątyni Prawdy i Mądrości – Śigatse.

Mistrz Jowisz 

Jowisz, Jupiter, a w Indii Agastya, Bryhaspati lub Dewa Guru to najstarszy stażem i doświadczeniem Mistrz Bractwa Okultystycznego pracujący na pierwszym promieniu duchowego Światła Woli i Mocy Bożej. Mistrz Jowisz, podobnie jak Mistrz Morya jest bardzo mocno związany z Manu, z Prawodawcą Ludzkości. Mistrz Jowisz jest duchowym regentem i władcą Indii, władcą narodów i języków obszaru dzisiejszych Indii, Bangladeszu, Nepalu, Tybetu, Pakistanu i częściowo Afganistanu. Mistrz Jowisz przebywa w Górach Nilgery czyli Nilagiri znanych jako „Góry Błękitne” na południu Indii. Nilagiri czy Nilgiri to pasmo górskie na styku stanów Karnataka, Kerala i Tamilnadu w południowych Indiach. Kilkanaście szczytów przekracza 2000 m wysokości, najwyższy ma 2637 metrów co przypomina polskie i słowackie Tatry. Pasmo Nilgiri stanowi część większego masywu Ghatów Zachodnich, rozciągającego się wzdłuż zachodniego wybrzeża półwyspu indyjskiego. Uczniami Mistrza Jupitera znanego jako Mistrz najniższy wzrostem wśród Braterstwa Diamentowego Światła są zazwyczaj Adepci wyższych stopni wtajemniczenia, zatem nie przyjmuje on uczniów początkujących, a jedynie tych, którzy zostali do niego przysłani przez innych z Wielkich Mistrzów Białego Braterstwa Oświeconych. W pieczy Mistrza Jowisza spoczywają rządy nad Indiami i okolicą dzisiejszych Indii, włącznie z całym północnym pograniczem z Chinami. Mistrz Jupiter pracuje nad metamorfozą narodów Indii i wyprowadzeniem indyjskich ludów ze stanu chaosu i niepokoju oraz nad zespoleniem różnorodnych indyjskich narodowości mówiących około 6 tysiącami języków i dialektów w jedną syntetyczną całość. Mistrz Jowisz wspominany jest już w starożytnych księgach Wedy, gdzie jako Bryhaspati jest kapłanem bramińskim oraz Mistrzem Kapłanów Boga, Brahmana z okresu wedyjskiego. W Indii za okultnego Mistrza Jowisza uważa się jednakże postać starożytnego Mędrca Ryszi Agastya znanego właśnie z niskiego wzrostu i jako najmniejszego czy najkrótszego pośród siddhów czyli magicznych cudotwórców manifestujących moce nadprzyrodzone. Jowisz to także Niebiański Ojciec, Dyaus Pita w mitach starożytnej Wedy. Ryszi Agastya skupia moce zarówno Bryhaspati (Melchidezeka) jak i Dyausa, wedyjskiego bóstwa Niebios.

Jowisz jako planeta znajduje się na piątej pozycji od Słońca, stąd w astrologicznym odniesieniu warto pamiętać, że Mistrz Jowisz niejako dopełnia Gwiazdę Pięciu Wielkich Wtajemniczeń, stąd jest tym Mistrzem, który udziela uczniom końcowych nauk i praktyk. Planeta Jowisz także jest w Indii nazywana imieniem Bryhaspati oraz Guru wskazując na funkcje kapłańskie i nauczycielskie. Mistrz Jowisz pośród Braterstwa Szambali sprawuje funkcję Mistrza Mistrzów czyli Guruguruh, co jasno pokazuje, że ścieżki tajemnej wiedzy nie kończą się z chwilą Oświecenia i zostania Mistrzem. Mistrz Jowisz, Ryszi Agastya to Mistrz Modlitwy i Wielbienia oraz Nauczyciel Aniołów i Bóstw czyli Dewaguru, Mistrz Niebian w Krainie Śambhalah! Mistrz Jowisz to także wedyjski Purohita, najwyższy kapłan składający czystą niebiańską ofiarę bóstwom (aniołom) czyli dewom. Jedną z oznak działalności czy inspiracji pod wpływem Mistrza Jowisza jest ujawnianie i neutralizowanie fałszywych kultów, fałszywych religii, fałszywych duchowości o demonicznym obliczu i demaskowanie kapłanów-oszustów, którzy należą do demonów i sprawują ofiary demonicznych religii Danava Asurów, które mają Śukraćarya-Asura za głównego kapłana mrocznych kultów. Mistrz Jowisz nazywany bywa także Ganapati, co oznacza tutaj duchowego zwierzchnika tych, którzy praktykują we właściwy sposób. Funkcję Kapłana Dewów (Dewaguru) rezydujących na Ziemi Mistrz Jowisz otrzymał w dawnych czasach od samego Boga Śiwa.

Mistrz Jowisz bywa nauczycielem tylko dla tych adeptów Ścieżki Oświecenia, którzy zachowują pamięć poprzednich wcieleń oraz pamięć z czasu pomiędzy inkarnacjami, a także potrafią świadomie podróżować w ciele eterycznym (prana-maya-mana-kośa, linga śarira), gdyż jest to umiejętność potrzeba, aby móc odwiedzać Mistrza rezydującego w jego eterycznej, półmaterialnej Mayawirupa, w Ciele Przejawienia. Mistrz Jowisz posiada cechy kapłana dewów Bryhaspati, od którego pochodzi bramiński klan kapłanów znany jako Bharadwaja Gotra. Ryszi Agastya jest synem Ryszi Pulastya, który jest synem Boga Brahmy, uważany jest także za syna Mitra-Waruna. Mistrz Jowisz, podobnie jak planeta Jowisz czyli Bryhaspati w astrologii, odpowiada za równoważenie przeszłego karmana, właściwe funkcjonowanie religii, rozprzestrzenianie dobrej filozofii, postępy dobrej wiedzy naukowej. Mistrz Jowisz związany jest z edukacją, nauczaniem oraz wiedzą uwalniającą narody i oczyszczającą złoża karmiczne społeczeństw. Mistrz Jowisz, Ryszi Agastya, znany jest z dawnego zamiłowania do długich postów oraz obserwowania Syriusza, którego Światło ucieleśnia na Ziemi jako półmaterialna Awatara Białej Loży Syriuszowej. Mistrz Jowisz znany jako Ryszi Agastya nazywany jest Mistrzem Mistrzów, Guru wszystkich Guru, a także Mistrzem Siddhów czyli boskich ludzi Mocy poprzez którego manifestuje się Osiem Wielkich Mocy Nadprzyrodzonych. Ryszi Agastya znany jest jako Pierwszy Siddha i twórca medycyny siddhów czyli leczenia duchowego z pomocą zdolności nadprzyrodzonych czy parapsychicznych. Mistrz Jowisz stworzył także tamilski język i literaturę cywilizując w ten sposób ludy drawidyjskie wyzwolone od władzy demonicznych Asurów – Danawów. Mistrz Agastya znany jako Jowisz (Guru) jest także dawcą bardzo głębokiej wiedzy astrologicznej, a starożytne legendy wspominają, że żył jawnie na ziemi jako Awatara przez 5 tysięcy lat czyli jedną Śila-Kaala. Mistrz Jowisz jest także ekspertem i patronem sztuki walki w stylu znanym jako Południowy Kalaripayat (Adi Murai), co pokazuje genialnego nadprzyrodzonego stratega wśród Mistrzów Światłości związanych z Krainą Śambhala. Tajemnice sztuki walki, Kalaripayat, Ryszi Agastya otrzymał od Sanatkumara czyli Kartikeya, syna Boga Śiwa, na południu Indii znanego bardziej pod imieniem Murugan.

El Morya Khan 

El Morya, Morya lub Maurya – Mistrz mentor Ducha Mocy, Woli i Potęgi, Mistrz który ucieleśnia Wolę Stwórcy-Kreacji. Czohan (przywódca) Pierwszego Promienia Światłości Bożej emanującego Szafirowo Niebieskim Światłem, które przejawia Wolę i Potęgę Stwórcy. Stoi również na czele szóstego poziomu w Hierarchii Siódmego Promienia, gdzie odpowiada za podtrzymywanie niższych poziomów, koordynuje wszystkie prace na tych poziomach oraz projekty odnowienia planet w Brahmandzie czyli pobliskim Kosmosie. Założyciel i szef Rady Darjeeling – Rady Wielkiego Białego Bractwa, która jest jednostką Hierarchii Duchowej z siedzibą w Szambali (Śambhala). W jej debatach biorą udział m.in. Djhwal Khul Khan, Mistrz Kuthumi Lal Singh i Wielki Boski Dyrektor. Zadaniem rady jest doprowadzenie do rozpowszechniania Nauk i Praktyk Wniebowstąpionych Mistrzów Mądrości, pomoc ludziom w ich rozwoju i samodoskonaleniu. Wspólnie z wieloma ludźmi dobrej woli służą sprawie wypełnienia planów Boga (Brahmana), która ma się przejawić na ziemi. Mistrz El Morya był Duchowym Nauczycielem osób tworzących Towarzystwo Teozoficzne w 1875 roku. W latach 20-30 -tych XX wieku Wniebowstąpiony Władca El Morya nauczał Nikołaja i Elenę Rerich, przez których przekazywał swoje idee i nauki. El Morya przedstawiany jest jako Dusza dążąca ku Mocy i Potędze Bożej, w roli Obrońcy, Nauczyciela i Przykładu.

Mistrz Morya czy El Morya, lepiej znany jako Mahatma Himalajów, jest jednym z najważniejszych Oświeconych Mistrzów Mądrości, którzy jako Doskonali (Arhata, Siddha) inkarnują się co pewien czas na Ziemi w postaci Awatara Mocy. Wie wszystko o każdym, wie co masz w sercu i w myślach i używa tej wiedzy dla Najwyższego Dobra Ludzkości. Jego słowa niosą pomoc i wsparcie każdemu, kto jest na to otwarty. Jako Mistrz Dewów (Aniołów, Bóstw) jest zawsze pełen współodczuwania i światła prawdy pośród całej ludzkości. Mistrz Morya znany jako Mahatma Himalajów jest jednym z pradawnych założycieli Himlajskiego Duchowego Bractwa, Świętego Bractwa Okultystycznego, które niesie ludzkości Światło Oświecenia, Wyzwolenie poprzez Prawdę oraz Uwolnienie od światowych zniewoleń przez złe i szkodliwe systemy polityczne. El Morya to wedle nauk duchowych Tajemny Mistrz Mistrzów (Gupta Guruguruh), Mistrz i Duch Himalajów, Wielki Książę Radźputanu, Hierarcha Świątyni Śigatse Promienia Woli i Wszechmocy Bożej (El-Szaddaj), Kierownik Dewów Pokoju, Zwycięstwa i Panowania! El Morya to Wyższy Mistrz (Paramaguru) i Wewnętrzny Kierownik duchowych przywódców, reformatorów, ruchów i organizacji duchowych, ezoterycznych oraz okultystycznych na całej planecie Ziemia! Duchowy Ojciec Wielkich Awatarów, Mistrzów, Świętych i Proroków Ludzkości, Niebiański Ojciec i Mistrz Rady Darjeeling, Metatron, El-Szaddaj, Jahwe Katan!

Mistrz El Morya zwany w okultystycznej semickiej kabale Mniejszym Jahvah (Yahwah Katan) okaże Ci drogę do Twojej wewnętrznej siły i do Boga Nieba. Niezliczeni ludzie doświadczyli już w swoim życiu pełnej Łaski (Preman) obecności i wsparcia Mistrza Morya (Moria, Morija). Jeśli jest to Twoim życzeniem, przybędzie on także i do Ciebie z pomocą duchowej nauki wedyjskiej i praktyki tantrycznej jogi przekazywanej od pokoleń, z Mistrza na Uczniów w Himalajach. Kiedy Mistrza Morya zaprosisz do swojego życia, do swojego serca, On przyjdzie i Cię wspomoże. Nawet jeśli po jakimś czasie go zapomnisz, Mistrz Moryah nadal bedzie Cię wspierał. Mistrz El Morya znany jest w historii jako Prorok Henoch (Enoch, Idris Szach) kiedy dostąpił znanego historycznie Wniebowzięcia, oraz z licznych emanacji Boskich Władców jako Cesarz Morya Gupta czy Akbar Wielki. Mistrz El Morya znany jest także jako Władca Siódmej Sfery Niebios, Jahwah Katan – Mniejszy Bóg, Książę Szambali, Wadźrasattwa (Vajrasattva)! Przez uduchowionych ludzi planety Ziemia odczuwany jako Wewnętrzny Kierownik, Wielki i Uniwersalny, Niebiański Guru, Archanioł Jahuel czy Metatron! Pierwsza pełnia Księżyca, gdy słońce przebywa w znaku Strzelca to Dzień Urodzina Mistrza Morya, czas praktyk poświęcanych temu wielkiemu Awatarowi i Mistrzowi z Krainy Śambhalah. Dzień celebrowany jest przez szkoły henochiańskie, czyli hermetyczne, okultystyczne, ezoteryczne zgodnie z kalendarzem księżycowo-słonecznym, aktualnie pomiędzy 21 listopada, a 21 grudnia!

(… kolejni mistrzowie będą dopisani później …)

Kontakt z Okultystycznymi Mistrzami 

Mistrzowie tego poziomu, jeśli nie są aktualnie inkarnowanymi Awatarami, istnieją na planie duchowym, nie łącząc się z ludzkością poprzez sferę mentalną czy astralną, zatem co warto wiedzieć, nie przekazują przesłań ani wieści z pomocą technik mentalnych takich jak telepatia czy astralnych takich jak channeling, mediumizm. Mistrza takiego nie ma możliwości wywołać metodami niższej magii tak jak wywołuje się astralne duchy z zaświatów czy demony z piekieł. Mistrz rezydujący w Szambali (Śambhala) posiada dla pełnienia swojej pracy czasową powłokę eteryczną, Mayavirupa, jednak służy ona do bezpośrednich, osobistych kontaktów z wysoko uduchowionymi uczniami, którzy doświadczają Obecności Mistrza w sposób żywy tak, jakby fizycznie żył na ziemi. Mistrz tej klasy potrafi pojawić się oczom ucznia, który jest gotowy, ale nie przekazuje wiedzy z pomocą myśli ani słów, tylko dokonuje Iluminacji sfery duchowej oraz niższych powłok ucznia. Percepcja Mistrza jest z natury wszechstronnie Oświecająca, jednak nie ma w tym żadnych myślowych czy słownych pouczeń, a to oznacza, że wszelkie przekazy od Mistrzów Syriuszowych publikowane jako channelingi w internecie i książkach są wymysłem mrocznych ludzi nie mających pojęcia o Naturze Mistrzów i kontaktach personalnych z Mistrzami Oświeconymi istniejącymi w sferach duchowych, boskich. Mistrzowie, tacy jak władcy promieni, nie awansują z urzędu na urząd w odcinkach kilkudziesięciu lat, a pełnią swoją służbę w przeciągu wielu tysięcy lat, a podstawowym małym cyklem służby duchowej Awatara jest 5 tysięcy lat. Jak słyszymy ‚sensacyjne’ wieści z channelingów o zmianie Czohanów, możemy się jako Okultyści z politowaniem uśmiechnąć nad mrokami ignorancji wygłaszających takie opinie demonicznych osób. Zanim uwierzymy komuś, kto twierdzi, że posiada aktualne świeże wiadomości od jednego z Mistrzów Syriuszowych, warto sprawdzić, czy taka osoba posiada przynajmniej 32 oznaki podstawowe kontaktu z takim Mistrzem, a wtajemniczonym owe oznaki fizyczne i psychiczne są dobrze znane.

Komentarze 2 to “Okultyzm”

  1. Chlasta Says:

    Na temat zjawisk okultnych, parapsychicznych jak OBE i innych zjawisk PSI niektórzy czytują straszne, idiotyczne paszkwile o straszliwości eksterioryzowania pisywane przez kościelnych apologetów zwalczających okultyzm i potem są tacy biedacy nastraszeni przez głupców. Może lepiej nie czytać tych zmyślonych o OBE i PSI horrorów produkowanych w seminariach kościelnej głupoty. To wtedy zjawiska przy OBE jak paraliż ciała nie są nieprzyjemne, a nawet nie są odczuwalny. Teksty na stronkach zwalczających Okultyzm i wszystko co się rusza są pisane nie przez osoby, które miały jakieś przykre przeżycia, ale przez osoby które kończą szkółki apologetyczne i seminaria duchowne i muszą paszkwila na konkurencję ezoteryczną napisać, żeby zaliczyć egzamin z diabolicznego prania mózgu jakiemu podlegają. Dlatego są to paszkwilne bełkoty apologetyczne, które nie mają w sobie nawet jednego Ziarna Prawda. Z założenia ich opisy, że eksterioryzacja szkodzi albo że medytacja szkodzi są to brednie pisane dla głupich i zaćpanych winem mszalnym, żeby ich zastraszyć i żeby tego co okultne nie próbowali, bo wtedy staną się mądrzy i światli i uduchowieni.

  2. Złota Mira Says:

    Wspaniałe nauki Mistrza El Morya! Podziwiam i cenię. Nie ma lepszych nauk niż u Mistrza EL MORYA!


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: