Żywa Etyka – Agni Joga Mistrza Morya


Żywa Etyka Agni Jogi 

Żywa Etyka, albo nauka metafizyczna Agni Jogi (Ścieżki Ognistej), to synkretyczna nauka religijno-filozoficzna rozwijająca zachodnią tradycję teozoficzną o głęboką ezoterykę Wschodu. Mówiąc o teozofii nie mamy na myśli znaczenia błędnie podawanego przez polską Wikipedię, ponieważ teozofia lansowana przez Heleną Bławacką i opisana w Wikipedii nie ma wiele wspólnego z ruchem mającym korzenie w gnostycyzmie i neoplatonizmie. Słowo teozofia (θεοσοφία) oznacza boską mądrość Hermesa Trismegistosa. Propagatorami nauki o Żywej Etyce lub Agni Jodze w I połowie XX wieku są Mikołaj Roerich i Elena Roerich. Po raz pierwszy na Zachodzie założenia nauki opublikowano w serii książek wydanych w latach 1924-1938 bez podania autora, gdyż obaj Roerichowie obawiali się reakcji władz ówczesnego ZSRR. Źródłem bazowym Żywej Etyki są starożytne teksty przetłumaczone przez Elenę Roerich oraz nauka u himalajskich mistrzów mądrości w Dolinie Khulu. Zgodnie z przekazami obojga Roerichów oraz ich uczniów, Żywa Etyka powstała w trakcie ich licznych rozmów z „Wielkim Nauczycielem” znanym w zachodnich kręgach teozoficznych jako Mahatma Morya, El Morya, Maurya, Morya Khan czyli z dewaicznym Królem Himalajów i jego linią sukcesji.

Mistrz El Morya

Mistrz El Morya

Rozmowy te i praktyki trwały przez 20 lat od 1920 do 1940 roku. Kwestia istnienia człowieka, którego można byłoby utożsamić z Mahatmą Morya po dziś dzień jest otwarta, gdyż klany Morya liczą w Indii kilkanaście milionów osób podzielonych na natywne lokalne plemiona. W dziennikach Eleny Roerich można przeczytać, że na początku rozmów obserwowała ona u siebie zjawisko pisma automatycznego, czyli pozazmysłowego przekazu występującego w transie i powodującego pisanie na papierze słów bez udziału świadomości. Jednakże Mistrz Morya i jego uczniowie zakazali używania tego rodzaju transowych metod jako nienależących do dziedziny Światłości. Niektóre zapiski prywatne Elena Roerich uzyskała drogą „jasnosłyszenia” – zdolności cudownej, którą dysponowała.

Podstawę Agni Jogi stanowi jednak 14 ksiąg będących realnym zapisem rozmów z ich duchowym Mistrzem, z Przedwiecznym Guru znanym jako Mahatma Himalaya lub Król Himalajów, Himaćala-Raja (Radża). Ostatnia z tych ksiąg zatytułowana „Nieziemskie” po raz pierwszy została opublikowana dopiero w 1990 roku. Idee małżeństwa Roerichów doprowadziły do powstania w wielu krajach stowarzyszeń i organizacji opierających swa działalność na kulturalnym dorobku Roerichów. Nauka Roerichów jest przede wszystkim ruchem społecznym opartym na religijnych i filozoficznych zasadach Żywej Etyki, Agni Jogi przekazanej przez Mistrza Morya i jego sukcesję uczniów oraz Aćarjów (Nauczycieli). Wielu kontynuatorów idei Żywej Etyki odrzuca twierdzenie jakoby nauka ta była nową religią, gdyż z definicji jest to Wiedza Jogi, Yoga-Vidya. Wiedza przekazana przez Mikołaja i Elenę Roerich przynależy do starożytnej linii przekazu himalajskich mistrzów mądrości dalekiego wschodu mając swój początek w czasach Królestwa Dewów, Królestwa Światłości znanego także jako Kraina Śang Śung w Himalajach i Pamirze, w Północnej Indii i Zachodnim Tybecie.

Podstawowe 10 założeń Żywej Etyki 

1. Kosmos (Brahmanda) zawiera światy manifestujące się oraz niemanifestujące się. Jest nieskończony w przestrzeni i wieczny w czasie. Stworzenie – to spójna struktura energetyczna. Wszystkie jej części, włącznie z człowiekiem oddziałują na siebie nawzajem wymieniając się na poziomie energoinformacyjnym będącym jedną z najważniejszych sił ewolucji kosmicznej. U podstaw Stworzenia leży materia, do której należą zarówno formy badane przez współczesną naukę, jak i bardziej subtelne, nie poddające się zbadaniu na obecnym etapie rozwoju nauki. Wielość światów w kosmosie powstaje dzięki istnieniu i rozwojowi różnych stanów materii o różnej liczbie wymiarów. Wszechświat rozwija się według praw kosmicznych. W jego rozwoju uczestniczy Umysł Kosmiczny, którego częścią jest ludzkość. Dlatego też zgłębianie praw kosmicznych jest najważniejszym zadaniem ludzkości. Człowiek jest częścią energii kosmicznej, częścią żywiołów, częścią Umysłu Kosmicznego, częścią wyższej materii, częścią Brahmana.

2. Najważniejszym zadaniem ewolucji jest ożywienie (stworzenie wyższych form) materii przez usubtelnienie jej energii. Materię ożywia duch, który jest energią subtelną o wysokich wibracjach. Materia, to skrystalizowany duch, duch jest wysublimowaną materią. Człowiek jako struktura energetyczna nie tylko stanowi część kosmosu, lecz nosi go w swym świecie wewnętrznym. Daje to człowiekowi możliwość wpływania na ewolucję kosmosu za pośrednictwem energii swego ducha. Doskonaląc swą naturę duchowa i materialną, stosunki między ludźmi i przyrodą, człowiek występuje jako aktywny podmiot ewolucji. Podstawowym środkiem takiego udoskonalania jest energia psychiczna. Pierwotna energia jest niewyczerpana. Dla człowieka nie jest ona ani dobra ani zła. To sam człowiek może wykorzystać ją w dobrych lub złych celach.

3. Energia myśli człowieka wpływa na otoczenie. Wpływ ten zdeterminowany jest motywami moralnymi działalności człowieka i stopniem ich zgodności z ideą ogólnego pożytku. Wpływ ten może być pozytywny, konstruktywny, twórczy, ale również negatywny, destrukcyjny, antykulturowy. Każde zjawisko rozpatrywane powinno być z punktu widzenia oddziaływań wzajemnych ducha i materii i energii tego oddziaływania. Człowiek poprzez swoje myśli, pragnienia i działania determinuje podstawowe ścieżki swego przyszłego życia. Naruszanie przez ludzkość praw kosmosu zaprowadziło ją w ślepą uliczkę. Grozi to zniszczeniem planety.

4. Kultura stanowi środek ratujący planetę przed nadchodzącymi okresowo kataklizmami. Kultura, to samoorganizujący się system duchowy związany z energią subtelną (duchową) człowieka. Brak kultury światła, miłości i piękna, lub któregokolwiek z tych czynników, przerywa ewolucję kosmiczną i prowadzi do procesu inwolucji (rozwoju wstecznego). Dlatego też ludzkość powinna dążyć do doskonalenia duchowego, poszerzania świadomości i wspierania kultury. Należy zachowywać i pomnażać bogactwo kulturowe wszystkich narodów planety.

5. Z procesem poszerzania świadomości i ewolucji ludzkości ściśle wiąże się zasada „Nauczyciel – uczeń” (Guru – Czela). Jest to najważniejsza zasada, bez której niemożliwy jest jakikolwiek postęp. Łańcuch hierarchiczny „Nauczyciel – uczeń” składa się z wielu ogniw przenikających się nawzajem i uchodzących w nieskończoność, lecz posiadający swą ziemską część w postaci ziemskich Nauczycieli i ziemskich uczniów. Człowiek wchodzi w skład łańcucha hierarchii kosmicznej, bez duchowej twórczości której, niemożliwa byłaby ewolucja kosmosu ani rozwój ludzkości.

6. W przyszłości wszystkie zjawiska występujące w Stworzeniu zostaną wyjaśnione przez naukę. Fenomeny, które obecnie nie podlegają naukowemu wyjaśnieniu z pewnością uzyskają rzetelną interpretację naukową, i ich istota zostanie odkryta w procesie poznawczym. Nauka nie może ograniczać się do analizy obiektów biologicznych, lecz powinna badać zjawiska psychiczne i duchowe, takie jak dusza, świadomość, myśl, energia psychiczna, zagadnienie nieśmiertelności i sensu życia, które wcześniej stanowiły domenę religii.

7. Najważniejszym zadaniem ewolucji na obecnym etapie jest przejście od wrogości, konfrontacji i podziałów ku zgodzie, zjednoczeniu i współpracy. Ludzkość musi dążyć do równości wszystkich ludzi niezależnie od płci, różnic narodowościowych, rasowych i społecznych. We wszystkich sferach działalności musi panować moralność. Bez wykorzenienia niedoskonałości i ignorancji nie da się stworzyć sprawiedliwego życia na ziemi. Dlatego też każdy człowiek powinien dążyć do samodoskonalenia: wyzbywać się samolubstwa, egoizmu (we wszystkich jego postaciach), pielęgnować i rozwijać altruizm i tolerancję w stosunkach międzyludzkich. W procesie tym człowiek musi wypełniać obowiązki wobec rodziny, kraju i całej ludzkości oraz działać dla dobra ogółu. Nie ma sensu odcinanie się do świata, odosabnianie się, zamykanie się w sobie. Każdy członek społeczeństwa powinien być aktywny.

8. Nadchodząca epoka, to Epoka Kobiety (Matki), co na Wschodzie określa się Epoką Bogini Kali (Durga-Kali, Amba, Amma). Kobieta odegra ważną rolę w procesie tworzenia społeczeństwa o wysokiej kulturze duchowej. Musi ona uświadomić sobie swe kosmiczne przeznaczenie, odzyskać odebrane prawa, wnieść do świata element miłości, zgody i uduchowienia.

9. Najważniejszym środkiem samodoskonalenia jest nieprzerwana nauka i praca. Człowiek musi znać kulturę przeszłości i współczesności, osiągnięcia nauki, analizować otaczający go świat i samego siebie. Praca musi być dobrowolna, twórcza, usilna, lecz nie ponad siły. Ważną rolę odgrywa jakość pracy. W trakcie świadomej, usilnej pracy, przy jej wysokiej jakości, rozwija się energia psychiczna człowieka, której posiadanie prowadzi do rozwoju wyższych form świadomości, takich jak świadomość emocji i pojmowanie ducha. Przejawami tego są: intuicja i oświecenie. Naturalna droga rozwoju energii psychicznej, to droga serca, miłości i pracy. Na tej drodze człowiek musi oczyszczać swe myślenie, rozwijając wzniosłe uczucia i myśli przez kontakt ze sztuką i ciągłe nastawienie serca na światłość.

10. Żywa Etyka dostępna jest dla każdego, lecz nikomu nie może zostać narzucona pod przymusem. Sprzeciwia się wszelkim formom fanatycznego misjonarstwa religianckiego. Drzwi do wiedzy są szeroko otwarte, lecz wejść możesz przez nie tylko jeśli tego szczerze zapragniesz.

AGNI JOGA 

Agni oznacza Ogień. Dla nas ludzi energią ognia jest nasza siła psychiczna. Nauka tego poziomu, uświadamia odczuwalnie rozprzestrzenianie się myśli, oraz uczy radowania się pracą myśli, które to łączą wszelkie zasady od mineralnych komórek do Bezgraniczności. Czyli są wszędzie i we wszystkim z czym mamy do czynienia. Pokazuje i rozwija zdolność przenikania do wewnętrznego znaczenia słów. Centralną zasadą Agni Jogi jest idea odrzucenia zewnętrznych skorup ludzkiej natury na rzecz Prawdziwej Jaźni, Atmana. Agni joga uczy pracy z myślą, z ciałem mentalnym. Uczy świadomego życia. Nauka ta niesie specjalną Mądrość, którą jest – Radość Życia (Santosza). Mamy przecież, siłę tworzenia, materializacji i dematerializacji materii, mamy wolne prawo do podejmowania decyzji i piękne miejsce do realizacji siebie, jakim jest nasza planeta Ziemia.

Agni Joga jest odpowiednią wiedzą duchową, mistyczną, informacją na czasy, w których się znaleźliśmy. Jest to czas globalnej zmiany świadomości ludzkiej. Przypomina, że przyszedł właściwy moment na prawdziwe – rzeczywiste zmiany – zmianę Myślenia. Tym właśnie jest Nauka o sile psychicznej, czyli Agni Joga, która uczy świadomego tworzenia myślokształtów. Joga w istocie oznacza połączenie. Każdy z nas, czy tego chce czy nie, jest połączony „z”, i podłączony do różnych struktur we wszechświecie, jedni do ciemnych i demonicznych, a inni do świetlistych i boskich. Przede wszystkim joga to łączność z Kosmosem, Wszechświatem, z Brahmandą. Agni Joga nie szuka różnicy w nauczaniu Kryszny, Buddy, Chrystusa czy Muhammada, ponieważ ich wiedza pochodzi z jednego źródła, z Boga, z Miłości, z Brahmana. Agni Joga nie nawołuje do jakiegoś kierunku wiary, zajmuje się jakby stroną techniczną Drogi do Boga. Naucza wytwarzać potencjał wiary i duchowości. Uczy pobudzać myśli do wzrastania, przez co i Duch ma przestrzeń i potencjał, aby się realizować.

Wiedza duchowa, Dżniana (Jńana, Dźńana) przede wszystkim służy rozwojowi człowieka, jego samoświadomości. Trzeba pamiętać, że joga wywodzi się ze wschodu, z Indii i Himalajów. Jest to praca z informacją, umysłem, z ciałem i duchem na zupełnie innym poziomie, jaki znamy na zachodzie. W świecie fizycznym rozumiemy naukę, jako coś zbadanego, namacalnego, a to niewątpliwie ogranicza naszą zdolność doświadczania życia. Bo trzeba pamiętać, że jesteśmy Duszami z ludzkim doświadczeniem, nie odwrotnie. Nauki duchowe pokazują kierunki i możliwości, zawierają wiedzę i informacje. Dla przykładu: naukowiec nagle dostaje olśnienia, a skąd ono pochodzi jak nie z głębi Duszy, Jaźni, Atmana? Dziś doświadczamy wielkiego święta, jakim jest możliwość transformacji, rozwój człowieka w kierunku wszechświata, Brahmandy i Brahmana. I na ten czas dla odpowiednio rozwinietych ludzi na Ziemi został uruchomiony przez Mahatma Morya program Agni Jogi.

Każdy z ludzi rodzi się z pewnym statutem duchowym, jasnym, jasnociemnym, ciemnym lub ani jasnym ani ciemnym. Podpisuje jako dusza „kontrakt duchowy”, w którym jest zawarta informacja o tym, jaką rolę będzie odgrywać na ziemi, we wcieleniu. Wszystko, czego potrzebujemy się nauczyć i w jakim kierunku rozwijać słyszymy jako dusze przed urodzeniem. Stąd pochodzi przeznaczenie i predestynacja dusz (atmana). Przeznaczeniem ludzi bardzo przebudzonych w Duchu jest pełnić rolę nauczyciela duchowego, aćarya (acharya). W tej roli otrzymuje wszelkie doświadczenia, które pomagają wypełnić celowość jego życia. A od przeznaczenia nie da się uciec, choć przyznać trzeba w zaufaniu, że wielu próbowało porzucić świętą pracę przeznaczonego przez Boga nauczyciela czy mistrza duchowego.

W ziemskich szkołach chodzi się na studia, zdobywa dyplomy. W świecie duchowym nie ma takich dokumentów, ale są pewne znaki i zjawiska znane jako siddhi, charyzmaty. Inicjacja oraz sadhana (praktyka) jest podłączeniem danej osoby do źródła wiedzy i informacji, do przestrzeni, która jest ich źródłem. Stąd każdy wtajemniczony, każdy Ćela (Czela) musi być uczniem żyjącego mistrza duchowego, który go inicjował i pomagał w praktyce duchowej. Nie ma wiedzy bez przekazu wiedzy z ust żyjącego mistrza do uszu ucznia. Agni Joga niesie wiedzę, Dźńanę, która uczy ludzi cieszyć się z trudnych doświadczeń i traktować je jak zdobycze Ducha. Nie trzeba bać się swoich słabości, lecz odważnie je transformować, przemieniać. W życiu nie chodzi o to, aby zadowalać innych, ale żeby cieszyć się z możliwości realizacji tego, czego się pragnie w głębi duszy. Istotne są nie pragnienia Ego, ale pragnienia duchowe płynące z głębi Atmana, które ludzie często ignorują.

Żadna joga nie robi krzywdy, jedynie otwiera człowiekowi oczy, relaksuje ciało, duszę i rozwija świadomość. Na zachodzie ludzie przywykli, że joga to gimnastyka. A to tylko mała część tej fascynującej wiedzy. Każda joga ma swój „temat”, np.: Kundalini zajmuje się podstawą życia, energią, która łączy nas z Ziemią. Tantra joga uczy transformacji energii seksualnej do poziomu miłości, a Agni Joga uczy pracy z myślą, z energią psychiczną. Człowiek (Nara, Manusza) jest bardzo skomplikowaną i złożoną strukturą. Ludzkie ciało fizyczne (biologiczne) jest najmniej rozwiniętym ciałem ze wszystkich, które posiada ludzkość, a jednak pełni bardzo ważną rolę. Nie dość, że jest dla ludzi nośnikiem, który umożliwia poruszanie się po wymiarze fizycznym (materialnym), to jeszcze skupia w sobie wszystkie nasze ciała subtelne. Każde z tych ciał posiada swój ośrodek – nazywany „czakra” (ćakrą). Inna joga jest przypisana danemu ośrodkowi, na czym zresztą polega różnica między tymi naukami rozmaitych cząstkowych metod jogi. Każda z nich zajmuje się innym poziomem czy stanem świadomości.

Pragniemy zwrócić uwagę, że pracujemy po cichu, w małych grupach. Powiedzmy, że pracujemy „na zapleczu”. Wysyłamy jedynie informacje w otaczającą nas przestrzeń, a decyzję o podjęciu nauki pozostawiamy woli człowieka. Powietrze, atmosfera, przestrzeń (akaśa) wszystko to jest przesiąknięte naszymi uczuciami, myślami i emocjami. Jesteśmy w ciągłej i nieustającej łączności między sobą i wszystkim co żyje, w której dochodzi do nieprzerwanej wymiany energii. Kiedy Dusza, Atman, otrzyma daną energię, informację, kieruje się tam gdzie leży jej zainteresowanie. Wtedy gdy człowiek dojrzewa duchowo podejmuje dobre decyzje, i przychodzi do Tajemnego Bractwa Morya. Nie ma ograniczeń zdrowotnych, wiekowych czy statusowych. Każdy z ludzi ma ciało mentalne i nim się posługuje, chociaż w różnym stopniu. Każdy z ludzi posiada energię ognia wężowego czyli siłę psychoduchową znaną jako Kundalini, Macierz czy Uruswati. W świecie energii świadomość działa jak magnez. Przyciąga zdarzenia, osoby informacje, potrzebne dla rozwoju. Jedyny warunek, jaki trzeba wypełnić to – mieć wolę przyjęcia Nauki Bożej do swojego życia, chęć obudzenia się z marazmu i wegetatywnego bytu ku Życiu Duchowemu.

Mieszkańcy danych miasteczek tworzą atmosferę danych miejsc, są bezpośrednio związani energetycznie ze wszystkim, co istnieje w tej miejscowości i jej okolicy. Kiedy pracujemy nad sobą indywidualnie, zmieniamy jakość tych połączeń między przyrodą i innymi ludźmi. Wszystko to, co pochodzi z natury jest żyjące, istniejące. Wytwarza ładunek energetyczny, siły psychiczne. Drzewa, rośliny skały, góry. Każde miejsce ma jakąś legendę, opiekuna duchowego czy gospodarza, anioła, a czasem demona. Istotą zajęć jest dostrojenie się do wibracji i energii dobrych miejsc, a przekształcenie w dobro miejsc złych. Nawiązanie współbrzmienia z istotami, które żyją obok nas jest zwykle korzystne, a ludzie uduchowieni powinni wpływać dobroczynnie i leczniczo na swoje otoczenie, nawet na całą miejscowość w której żyją. W chwili obecnej, na rok 2012, jest kilkunastu działających nauczycieli Agni Jogi w Polsce, którzy, jeśli tylko jest wola poszukujących jadą tam, gdzie jawi się taka potrzeba.

Karma Jogin – podąża ścieżką pełną Altruizmu, Miłości, Radości. Karma Jogin jest wolny od przywiązania do materialnego świata iluzji. Każde jego działanie skierowane jest ku wyższym formom duchowym. Agni w sanskrycie znaczy Ogień. Duchowy ogień Agni przesyca cały świat i jest to Ogniowa Podstawa życia, Świadomości, Energii Psychicznej. Joga jest Światłem, Jednoczeniem z Bogiem, Energią kosmiczną, Jednią Wszechświata. Agni Joga powstawała na początku naszego wieku w latach dwudziestych, łącząc starodawną wschodnią mądrość i wiedzę z raczkującą w tej materii zachodnią nauką i kulturą. Agni Joga jest mądrością przekazaną Helenie i Mikołajowi Roerich przez duchowych nauczycieli z Szambala (Śambhalah) ku Nowej Epoce rozwoju świata i ludzkości.

Warsztaty Agni Jogi w ramach Szkoły Agni Jogi prowadzone przez zaawansowanych nauczycieli i mistrzów duchowych odbywają się w Polsce kilka razy w roku, w szczególności warto pamiętać o warsztatach poświęconych Mahatmie Wschodu, Mistrzowi El Morya i jego nauczaniu, które odbywają się każdego roku około pełni księżyca (purnima) w astronomicznym znaku Strzelca (od 21 listopada do 21 grudnia). Agni Joga jest nauką ezoteryczną pozwalającą człowiekowi rozwinąć świadomość przez wiedzę i wzmocnić siebie przez miłość, radość i współczucie. Jest drogą etyki, harmonii i równowagi pomiędzy własnym rozwojem, wspólnym dobrem, Jogą nauczaną już w starożytności, w czasach, gdy istniało realnie Królestwo Światłości w Himalajach, które pozostałości kultywują wielcy mistrzowie światłości jacy inkarnują się i przebywają w himalajskich aśramach.

Om Moryah!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: